رویدادهای املاک و مستغلات این هفته آغاز شد

آوریل

28مارس(مارس 28)09: 2602آوریل(آوریل 2)09: 26دانا سیوان - کارآفرین هفته - دانا سیوان(مارس 28) 09: 26 - (آوریل 2) 09: 26 رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

¨ ¥ 28 ( ¨ © ) 09:26 - ¤ ¨ 2 ( © © ) 09:26

04آوریل(آوریل 4)09: 2609(آوریل 9)09: 26Idan Amz-b - کارآفرین هفته - دوران09: 26 - 09: 26 (9) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

זמן

4 (اول) 09: 26 - 9 (جمعه) 09: 26

11آوریل(آوریل 11)09: 2616(آوریل 16)09: 26Itay Gamlieli - کارآفرین هفته - Itai Gamlieli09: 26 - 09: 26 (16) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

11 (اول) 09: 26 - 16 (جمعه) 09: 26

18آوریل(آوریل 18)09: 2623(آوریل 23)09: 26Yoav Holzer - کارآفرین هفته - Yoav Holzer09: 26 - 09: 26 (23) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

یوآو هولزر

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

18 (اول) 09: 26 - 23 (جمعه) 09: 26

25آوریل(آوریل 25)09: 2630(آوریل 30)09: 26امیر بن بساط - کارآفرین هفته - امیر بن بساط09: 26 - 09: 26 (30) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

25 (اول) 09: 26 - 30 (جمعه) 09: 26

ماه مه

02ماه مه(ماه مه 2)09: 2607(ماه مه 7)09: 26Dror Dorenbaum - کارآفرین هفته - Dror Dorenbaum09: 26 - 09: 26 (7) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

2 (اول) 09: 26 - 7 (جمعه) 09: 26

09ماه مه(ماه مه 9)09: 2614(ماه مه 14)09: 26Yoav Lavee - کارآفرین هفته - Yoav Lavie09: 26 - 09: 26 (14) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

9 (اول) 09: 26 - 14 (جمعه) 09: 26

16ماه مه(ماه مه 16)09: 2621(ماه مه 21)09: 26لیات دورون - کارآفرین هفته - لیات دورون09: 26 - 09: 26 (21) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

16 (اول) 09: 26 - 21 (جمعه) 09: 26

23ماه مه(ماه مه 23)09: 2628(ماه مه 28)09: 26کارآفرین هفته - 23.5-28.509: 26 - 09: 26 (28) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

23 (اول) 09: 26 - 28 (جمعه) 09: 26

30ماه مه(ماه مه 30)09: 2604ماه ژوئن(ژوئن 4)09: 26کارآفرین هفته - 30.5-4.6(مه 30) 09: 26 - (یونی 4) 09: 26 رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

30 مه (یکشنبه) 09:26 - 4 ژوئن (جمعه) 09:26

ماه ژوئن

30ماه مه(ماه مه 30)09: 2604ماه ژوئن(ژوئن 4)09: 26کارآفرین هفته - 30.5-4.6(مه 30) 09: 26 - (یونی 4) 09: 26 رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

30 مه (یکشنبه) 09:26 - 4 ژوئن (جمعه) 09:26

06ماه ژوئن(ژوئن 6)09: 2611(ژوئن 11)09: 26کارآفرین هفته - 6.6-11.609: 26 - 09: 26 (11) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

6 (اول) 09: 26 - 11 (جمعه) 09: 26

13ماه ژوئن(ژوئن 13)09: 2618(ژوئن 18)09: 26کارآفرین هفته - 13.6-18.609: 26 - 09: 26 (18) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

13 (اول) 09: 26 - 18 (جمعه) 09: 26

20ماه ژوئن(ژوئن 20)09: 2625(ژوئن 25)09: 26کارآفرین هفته - 20.6-25.609: 26 - 09: 26 (25) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

20 (اول) 09: 26 - 25 (جمعه) 09: 26

27ماه ژوئن(ژوئن 27)09: 2602جولای(جولای 2)09: 26کارآفرین هفته - 27.6-02.7(ژوئن 27) 09: 26 - (ژوئیه 2) 09: 26 رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

27 ژوئن (خورشید) 09:26 - 2 ژوئیه (جمعه) 09:26

جولای

27ماه ژوئن(ژوئن 27)09: 2602جولای(جولای 2)09: 26کارآفرین هفته - 27.6-02.7(ژوئن 27) 09: 26 - (ژوئیه 2) 09: 26 رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

27 ژوئن (خورشید) 09:26 - 2 ژوئیه (جمعه) 09:26

04جولای(جولای 4)09: 2609(جولای 9)09: 26کارآفرین هفته - 4.7-9.709: 26 - 09: 26 (9) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

4 (اول) 09: 26 - 9 (جمعه) 09: 26

11جولای(جولای 11)09: 2616(جولای 16)09: 26کارآفرین هفته - 11.7-16.709: 26 - 09: 26 (16) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

11 (اول) 09: 26 - 16 (جمعه) 09: 26

18جولای(جولای 18)09: 2623(جولای 23)09: 26کارآفرین هفته - 18.7-23.709: 26 - 09: 26 (23) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

18 (اول) 09: 26 - 23 (جمعه) 09: 26

25جولای(جولای 25)09: 2630(جولای 30)09: 26کارآفرین هفته - 25.7-30.709: 26 - 09: 26 (30) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

25 (اول) 09: 26 - 30 (جمعه) 09: 26

آگوست

01آگوست09: 2606(اوت 6)09: 26کارآفرین هفته - 1.8-6.809: 26 - 09: 26 (6) رویدادهای املاک و مستغلات:این هفته آغاز شد

جزئیات رویداد

کارت سرعت

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

1 (اول) 09: 26 - 6 (جمعه) 09: 26

X