دوستان من اشاره می کنم که در یک مشارکت آمریکایی که سرمایه گذاران خارجی دارد، باید پرداخت های کم هزینه ای را انجام دهد ...

دوستان اشاره می کنم که در یک مشارکت آمریکایی که سرمایه گذاران خارجی دارد ، باید پرداخت های کسر را انجام دهد ...
X