به انتخاب مربی مناسب برای شما کمک کنید

درمورد اینکه کدام مربی را از برنامه مربی ذهن انتخاب کند ، بحث می کنید؟

برای مشاوره کوتاه با ما قرار ملاقات بگذارید و می توانید تاریخ مشاوره را در دفتر خاطرات جلسه زیر تعیین کنید:


سؤالات بیشتر در مورد برنامه mentormind؟ فرم را پر کنید و ما در اسرع وقت به شما باز می گردیم

X