می دانم که بعضی از آنها برای این مفهوم نمی میرند اما ما قبلا پرداخت کرده ایم: ...+

می دانم که بعضی از آنها برای این مفهوم نمی میرند اما ما قبلا پرداخت کرده ایم: ...